Zapytanie ofertowe nr 3/2023


17.03.2023

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI
I UCZESTNICTWA w projekcie „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”, w szczególności z zapisami § 16. Zasady dotyczące rozliczania grantów.

I.. Zamawiający                                                                                                

Fundacja Adesco, ul. BESKIDZKA, nr 134, lok. 2, ŁÓDŹ 91-610

NIP: 7282865446

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Dominik Czechowski, e-mail: dominik.czechowski@browarstrakacza.pl

Tytuł projektu:

Rozwój modelu biznesowego Fundacji Adesco opartego na innowacjach produktowych i procesowych w gastronomii

II. Informacje o ogłoszeniu

I.               Termin składania ofert:

Oferty należy składać do 24.03.2023 do godz. 16:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

 

II.             Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w języku polskim w formie pisemnej. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Adesco w Łodzi, ul. BESKIDZKA, nr 134, lok. 2 w godz. 8:00-16:00 w dni robocze.

 

III.            Informacja o ofertach częściowych i wariantowych

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

 

IV.           Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wentylacji wyciągowej
oraz kompensacyjnej znad okapów do lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w piwnicy budynku centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

 

V.             Kategoria ogłoszenia

Dostawy

 

VI.           Miejsce realizacji zamówienia

Restauracja „Piwnica Browar Strakacza”, Skierniewice 96-100, ul. Reymonta 33

III. Opis przedmiotu zamówienia

I.               Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wentylacji wyciągowej
oraz kompensacyjnej znad okapów do lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w piwnicy budynku centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
o parametrach jak poniżej:

·       dwa okapy kompensacyjno-indukcyjne ze stali nierdzewnej wraz z oprawą ledową hermetyczną 1 kpl

·       wentylatory kuchenne wyciągowe oraz nawiewne z nagrzewnicą i systemem filtracyjnym 1 szt.

·       kanały i kształtki wraz z izolacją i normaliami montażowymi 1 szt.

·       klimatyzator ze stali nierdzewnej o mocy 7,0kW wraz z uruchomieniem 1 szt.

 

II.             Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

 

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, wcześniej nieużywany, nie prezentowany wcześniej na wystawach, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Sprzęt powinien być kompletny, a po montażu gotowy do pracy zgodnie
z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Wraz z dostarczanym sprzętem Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające go do stosowania na terenie Polski zgodnie
z aktualnym stanem prawnym.

 

III.            Harmonogram/termin realizacji zamówienia

 

System wentylacji wyciągowej oraz kompensacyjnej znad okapów do lokalu gastronomicznego należy dostarczyć do 31 maja 2023 roku.

Dokładny termin dostawy, przekazania i uruchomienia należy ustalić z Zamawiającym.

IV. Opis sposobu dokonywania oceny ofert

 

1.    Kryterium oceny ofert jest cena oferty netto — znaczenie 100%

C – cena 100%.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

C = Cena netto najtańszej oferty/oferowana cena netto x 100pkt

2.    Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:

L = C

gdzie:

L— całkowita liczba punktów,

C — punkty uzyskane w kryterium „Cena“,

3.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.    Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie www Zamawiającego.

5.       Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający będzie zaokrąglał wyniki do dwóch miejsc po przecinku.

Translate »
X