Zapytanie ofertowe nr 2/2023


17.03.2023

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI
I UCZESTNICTWA w projekcie „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”, w szczególności z zapisami § 16. Zasady dotyczące rozliczania grantów.

I.. Zamawiający                                                                                                

Fundacja Adesco, ul. BESKIDZKA, nr 134, lok. 2, ŁÓDŹ 91-610

NIP: 7282865446

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Dominik Czechowski, e-mail: dominik.czechowski@browarstrakacza.pl

Tytuł projektu:

Rozwój modelu biznesowego Fundacji Adesco opartego na innowacjach produktowych i procesowych w gastronomii

II. Informacje o ogłoszeniu

I.               Termin składania ofert:

Oferty należy składać do 24.03.2023 do godz. 16:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

 

II.             Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w języku polskim w formie pisemnej. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Adesco w Łodzi, ul. BESKIDZKA, nr 134, lok. 2 w godz. 8:00-16:00 w dni robocze.

 

III.            Informacja o ofertach częściowych i wariantowych

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

 

IV.           Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa innowacyjnego pieca-grilla typu Josper (lub równoważny) do lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w Skierniewicach, przy ul. Reymonta 33

 

V.             Kategoria ogłoszenia

Dostawy

 

VI.           Miejsce realizacji zamówienia

Restauracja „Piwnica Browar Strakacza”, Skierniewice 96-100, ul. Reymonta 33

III. Opis przedmiotu zamówienia

I.               Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca-grilla typu Josper (lub równoważnego) o parametrach jak poniżej:

·       Średni czas rozpalenia grilla: 35 min

·       Średnie zużycie węgla na dzień: 12 do 16 kg

·       Temperatura pieczenia/grillowania: od 250 do 350 stopni Celsjusza

·       Pojemność piekarnika: 2 x GN 1/1

·       Wyposażenie: łapacz sadzy, kominek do filtra sadzy, dodatkowy ruszt, szafka 2-drzwiowa (jezdna)

 

II.             Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

 

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, wcześniej nieużywany, nie prezentowany wcześniej na wystawach, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Sprzęt powinien być kompletny, a po montażu gotowy do pracy zgodnie
z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Wraz z dostarczanym sprzętem Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające go do stosowania na terenie Polski zgodnie
z aktualnym stanem prawnym.

 

III.            Harmonogram/termin realizacji zamówienia

 

Fabrycznie nowy piec (1 szt.) z wyposażeniem należy dostarczyć do 31 maja 2023 roku.

 

Dokładny termin dostawy, przekazania i uruchomienia należy ustalić z Zamawiającym.

IV. Opis sposobu dokonywania oceny ofert

 

1.    Kryterium oceny ofert jest cena oferty netto — znaczenie 100%

C – cena 100%.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

C = Cena netto najtańszej oferty/oferowana cena netto x 100pkt

2.    Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:

L = C

gdzie:

L— całkowita liczba punktów,

C — punkty uzyskane w kryterium „Cena“,

3.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.    Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie www Zamawiającego.

5.       Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający będzie zaokrąglał wyniki do dwóch miejsc po przecinku.

Translate »
X