Zapytanie ofertowe nr 1/2023


17.03.2023

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”, w szczególności z zapisami § 16. Zasady dotyczące rozliczania grantów.

 I.. Zamawiający                                                                                                

 Fundacja Adesco, ul. BESKIDZKA, nr 134, lok. 2, ŁÓDŹ 91-610

NIP: 7282865446

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Dominik Czechowski, e-mail: dominik.czechowski@browarstrakacza.pl

Tytuł projektu:

Rozwój modelu biznesowego Fundacji Adesco opartego na innowacjach produktowych i procesowych w gastronomii

 II. Informacje o ogłoszeniu

I.               Termin składania ofert:

Oferty należy składać do 20.03.2023 do godz. 16:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

 II.             Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w języku polskim w formie pisemnej. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Adesco w Łodzi, ul. BESKIDZKA, nr 134, lok. 2 w godz. 8:00-16:00 w dni robocze.

 III.            Informacja o ofertach częściowych i wariantowych

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

       IV.           Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory chłodniczej do lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w Skierniewicach, przy ul. Reymonta 33

       V.             Kategoria ogłoszenia

Dostawa 

VI.           Miejsce realizacji zamówienia

Restauracja „Piwnica Browar Strakacza”, Skierniewice 96-100, ul. Reymonta 33

III. Opis przedmiotu zamówienia

I.               Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory chłodniczej, wyposażonej w energooszczędną instalację chłodniczą wypełnioną ekologicznym czynnikiem chłodniczym

Urządzenie fabrycznie nowe o parametrach jak poniżej lub równoważnych:

1.    Obudowa chłodnicza wykonana z płyt warstwowych PWS-100 o grubości 100 mm – powierzchnia — 34,32 m2

2.    Drzwi chłodnicze przymykowe z bezpiecznym zamkiem o wymiarach 90cmx200cm — 1 sztuka

3.    Instalacja chłodnicza oparta o energooszczędny agregat — 1 sztuka

4.    Chłodnica powietrza z elektronicznym sterownikiem smart z interfejsem RS485 z protokołem Modbus  —  1 sztuka

 

II.             Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

 

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, wcześniej nieużywany, nie prezentowany wcześniej na wystawach, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Sprzęt powinien być kompletny, a po montażu gotowy do pracy zgodnie
z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Wraz z dostarczanym sprzętem Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające go do stosowania na terenie Polski zgodnie
z aktualnym stanem prawnym.

Wraz z dostarczanym sprzętem Dostawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację techniczną oraz wskazania dotyczące pielęgnacji i konserwacji.

 

III.            Harmonogram/termin realizacji zamówienia

 

Fabrycznie nową komorę chłodniczą (1 szt.) należy dostarczyć do 31 marca 2023 roku.

 

Dokładny termin dostawy, przekazania i uruchomienia należy ustalić z Zamawiającym.

IV. Opis sposobu dokonywania oceny ofert

 

1.    Kryterium oceny ofert jest cena oferty netto — znaczenie 100%

C – cena 100%.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

C = Cena netto najtańszej oferty/oferowana cena netto x 100pkt

2.    Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:

L = C

gdzie:

L— całkowita liczba punktów,

C — punkty uzyskane w kryterium „Cena“,

3.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.    Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie www Zamawiającego.

5.    Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający będzie zaokrąglał wyniki do dwóch miejsc po przecinku..

Translate »
X